Ilmasto ja hiilensidonta

Metsät ovat keskeisessä roolissa käynnissä olevan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Järkevästi hoidettuina metsien hiilivarastot säilyvät ja metsät toimivat tehokkaina hiilinieluina, poistaen ilmakehästä ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia.

Yhteismetsä Tuohen käyttämä jatkuvan kasvatuksen metsänhoito ylläpitää metsien hiilivarastoa ja -nielua paremmin kuin avohakkuisiin perustuva tavanomainen malli. Lisäksi yläharvennukset tuottavat enemmän järeää tukkipuuta, josta valmistetut puutuotteet muodostavat pitkäaikaisia hiilivarastoja.

Suosimme metsien hankinnassa runsaspuustoisia metsätiloja, joiden hiilivarasto on suuri. Avohakkuuttoman metsänhoitomme ansiosta metsiemme hiilivarastot myös pysyvät suurina ja metsät tehokkaina hiilinieluina. Sijoitus Tuoheen on konkreettinen teko ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

 

Hiilivarasto ja hiilinielu säilyvät yläharvennuksella Kuvassa vasemmalla Tuohen yläharvennettua metsää, oikealla naapurikiinteistön hakkuuaukea.  Yläharvennetun metsän hiilivarasto on edelleen suuri ja kasvava puusto jatkaa hiilensidontaa heti hakkuun jälkeen. Avohakattu metsä on vuosikymmeniä hiilen päästölähde.  

 

Tukkipuulla parempaan hiilitaseeseen                 Jatkuvassa kasvatuksessa metsä tuottaa pääasiassa tukkipuuta, josta valmistettujen puutuotteiden hiili säilyy pitkään varastoituneena esimerkiksi puurakennuksissa. Tavanomainen viljelymetsätalous tuottaa enemmän kuitupuuta, jonka jalosteiden (sellu, paperi) hiili palautuu nopeasti ilmakehään.

 

Metsien hiilivarastoja on varaa kasvattaa                 Suomen metsäpinta-alasta suuri osa on vähäpuustoisia hakkuuaukeita, taimikoita ja nuoria metsiä, joiden hiilivarasto on pieni. Yllä ilmakuva tyypillisestä aukkojen ja taimikoiden rikkomasta metsämaisemasta (Google Earth).

 

Tuohi turvaa hiilivarastot                                                       Tuohi suosii metsähankinnoissaan runsaspuustoisia palstoja - metsiemme puustotilavuus on n. kolmanneksen suurempi keskimääräiseen tasoon verrattuna. Näin siirrämme runsashiilisiä metsiä avohakkuiden piiristä kestävään käyttöön, jolloin hiilivarastot säilyvät ja metsien hiilensidonta jatkuu.