Puunkorjuu

Jatkuvassa kasvatuksessa puuta korjataan koneellisesti samalla kalustolla kuin tavanomaisessa viljelymetsätaloudessakin. Hakkuukone (moto) kaata ja katkoo puut, ajokone kuljettaa ne metsästä varastopaikalle ja puutavara-auto edelleen jalostuslaitoksiin. Yläharvennuksessa korjataan metsän suurimpia runkoja, minkä ansiosta korjuun tuottavuus on hyvä ja korjuukustannus alhainen. Ammattitaidolla tehty korjuu säästää alikasvoksen ja jättää kasvamaan laadukkaan puuston tuleviin yläharvennuksiin.

Hakkuukone yläharvennuksella
Suurten puiden hallittu kaato pienempien lomasta vaatii riittävän suuren hakkuukoneen ja osaavan koneenkuljettajan. Kuljettaja tekee kaadettavien puiden valinnan ja ratkaisee siten viime kädessä hakkuun lopputuloksen. Harjaantunut kuljettaja ja hakkuutapojen hyvä ohjeistus ovat tavoitellun hakkuutavan ja laadukkaan hakkuujäljen tae.

Ajokone vie tukit metsästä
Ajokone kuljettaa hakkuukoneen kaataman ja katkoman puutavaran metsästä ajouria pitkin varastopaikalle tien varteen.  Juuristovaurioiden välttämiseksi maan tulee kantaa puut metsästä kuljettavan ajokoneen paino. Kantavilla maapohjilla hakkuut voidaan tehdä myös sulan maan aikana, kuten kuvassa. Upottavammilla mailla korjuu edellyttää maan jäätymistä.

Yläharvennuksella hyvään korjuun tuottavuuteen Varttuneessa metsässä yläharvennuksen tuottavuus on korkea, koska suurista puista kertyy kuutioita nopeasti, eikä pienten puiden käsittelyyn kulu aikaa. Korjuukustannus on lähellä avohakkuun tasoa, kuten kuvan männikön yläharvennuksessa.

Nuoren männikön yläharvennus                                            Myös nuoremmissa metsissä hakkuukertymästä merkittävä osa on tukkipuuta, mikä alentaa korjuukustannusta. Kuvan männikössä hakkuukone kaatoi lähinnä tukkipuun mitat täyttäviä runkoja ja jätti pienemmät ja laadukkaammat rungot järeytymään.

Oksat maapohjan suojana                                                    Metsikön suurimmista puista kertyy hakkuukoneen karsinnan yhteydessä paljon oksa- ja latvusmassaa, joka kasataan ajourille lisäämään maapohjan kantavuutta ja suojaamaan jäävän puuston juuristoa. Näin vältytään ajokoneen aiheuttamilta maapohjan vaurioilta. Yläharvennuksessa ajourien suojaaminen onnistuu paremmin kuin tavanomaisessa alaharvennuksessa, jossa kaadetaan metsän pienimpiä ja hento-oksaisimpia puita.

Kypsät puut talteen hyvällä korjuujäljellä
Kuvassa hakkuukone poimimassa männikön valtapuita pienempien lomasta. Taitava koneenkuljettaja pystyy kaatamaan tukkipuut vaurioittamatta jäävää pienempää puustoa.

Laadukas korjuu jättää tuottavan puuston
Ammattitaidolla yläharvennettuun männikköön jäi kasvamaan hyvälaatuinen puusto, joka järeytyy nopeasti seuraavaan hakkuukertaan.

Alikasvos säästetään hakkuissa                                                 Kuvan yläharvennuksella korjattiin järeitä tukkikuusia 110 kuution hehtaarikertymällä ja lähes 700 litran rungon keskitilavuudella vaurioittamatta metsän pohjan taimikkoa. Kasvutilan myötä taimet  nousevat korvaamaan hakkuussa poistetut rungot.