Puun laatu

Metsän tuottaman puun tekninen laatu on tärkeä puuntuotannon kannattavuuteen ja puunjalostusteollisuuden mahdollisuuksiin vaikuttava tekijä. Puuntuottajan kannattaakin kasvattaa kustannustehokkaasti mahdollisimman laadukasta puuta, jonka jalostusarvo on moninkertainen huonolaatuiseen tukkiin verrattuna. Yläharvennukset jalostavat laatua, kun kasvuun vapautetaan metsän pienimpiä puita, jotka ovat yleisesti parempilaatuisia kuin suuremmat rungot. Ennakoimme puun laatuhinnoittelun korostuvan lähivuosikymmeninä, jolloin nyt harvennuksissa kasvamaan jättämämme laadukkaat tukkiaihiot lisäävät entisestään puuntuotantomme kannattavuutta.

 

Huono- ja hyvälaatuinen puu                                             Tärkeimmät puun tekniseen laatuun vaikuttavat tekijät ovat oksaisuus, oksakulma, rungon suoruus ja vuosilustojen paksuus.  Metsän suurimmat puut (vas. kuva) ovat usein heikkolaatuisia, ts. niiden oksat ovat paksuja, oksakulma on pieni, kuolleita oksia on paljon, rungot ovat lenkoja ja vuosilustot leveitä etenkin puun ytimessä. Yläharvennuksessa kasvamaan valikoiduilla pienillä ja keskisuurilla puilla (oik. kuva) oksat ovat puolestaan hentoja, runko suora ja vuosilustot ytimessä ohuita - niistä kasvaa parhaan laatuluokan tukkeja.

Yläharvennus jalostaa laatua
Yläharvennuksessa poistetaan metsikön suurimpia puita, jotka etenkin viljelymetsissä ovat huonolaatuisia. Kasvamaan jätetään pienempiä puita, joiden tuleva jalostusarvo on moninkertainen oksikkaisiin valtapuihin verrattuna. Kuvan metsässä puuston laatu paranee jokaisen yläharvennuksen myötä.

Laatupuuta järeytymässä
Kuvan männikön yläharvennuksessa poistettiin kypsät valtapuut ja tehtiin tilaa pienemmälle puustolle, jonka laatu on erinomainen. Tulevissa harvennuksissa lähes jokaisesta rungosta saadaa vähintään yksi arvokkaimman laatuluokan tyvitukki.

Tulevia laatutukkeja
Näistä yläharvennuksella vapautetuista männyistä saadaan tulevaisuudessa jopa kaksi A-laatuluokan tukkia/runko. Laatumännyn jalostusarvo on lähes nelinkertainen verrattuna huonoimman laatuluokan tukkiin.

Alikasvosasema johtaa hyviin laatuominaisuuksiin
Suuremman puuston lomassa varttuneille alikasvospuille kehittyy suora runko, ytimeen tiheät vuosilustot, hennot oksat ja suuri oksakulma (kuva vasemmalla). Kun aliaksvospuut aikanaan vapautetaan yläharvennuksessa, on runkojen hyvä laatu varmistettu ja oksatonta puuainesta alkaa kertyä vauhdilla lisääntyneen kasvutilan myötä (kuva oikealla).

Yläharvennus tuottaa laatua nopeasti
Yläharvennuksessa jätetään kasvamaan hyvälaatuisia kuitupuita ja pieniä tukkipuita (kuva vasemmalla), jotka järeytyvät hakkuukypsiksi  muutaman vuosikymmennen aikajänteellä (kuva oikealla). Laatupuun kasvatusta ei siis tarvitse aloittaa taimesta, vaan vuosisadan odottelun sijaan vapauttaa kasvuun lähes jokaisessa metsässä esiintyviä valmiita aihioita.