Mallia luonnonmetsistä

Jatkuva kasvatus mahdollistaa luonnonmukaisten talousmetsien kasvattamisen. Monipuolisten hakkuumenetelmiemme myötä syntyvä metsämaisema mukailee luonnonmetsiä, joille on tyypillistä puustojen erirakenteisuus ja jatkuva peitteisyys sekä vanhojen puiden ja lahopuun esiintyminen. 

Luonnontilaista metsää
Luonnontilaisille metsille on tyypillistä puuston pienipiirteinen uudistuminen: yksittäisten suurempien puiden ja puuryhmien kuolemisen synnyttämiin latvusaukkoihin nousee taimia, joista kasvaa uusia ylispuita. Tämän seurauksena puuston kokovaihtelu on  suurta, kuten kuvan luonnontilaisessa kuusikossa. 

Jatkuvan kasvatuksen metsää
Myös jatkuvassa kasvatuksessa metsä uudistuu suurimpien, yläharvennuksissa poistettavien puiden tilalle nousevista luonnontaimista. Puuston kokovaihtelu on suurta ja metsä säilyy jatkuvasti puustoisena. Tämä luo hyvän pohjan luonnonmetsien rakennetta ja kehitystä mukailevalle metsänhoidolle.