Luonto- ja virkistysarvot

tuohi säilyttää luontokohteet ja retkimetsät

Yhteismetsä Tuohen kantavana ajatuksena on taloudellisen puuntuotannon ohella lisätä talousmetsien maisema-, monikäyttö- ja luontoarvoja. Tämän mahdollistavat jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmät, jotka säilyttävät metsät jatkuvasti puustoisina ja rakenteeltaan monipuolisina.

Käyttämiemme toistuvien yläharvennusten ja luontaisen uudistumisen myötä metsämme kehittyvät erirakenteisiksi, jolloin samassa metsikössä kasvaa useita eri puukokoluokkia taimista tukkipuihin. Pienaukot, eri luontaisen uudistamisen hakkuut ja voimakkuuksiltaan vaihtelevat harvennukset ylläpitävät eri puulajien uudistumista ja sekametsärakennetta. Metsämaisema kehittyy monipuoliseksi niin metsikkö- kuin metsätilatasolla.

Tavanomaisen viljelymetsätalouden synnyttämät jyrkät metsikkökuviorajat vähitellen häviävät jatkuvan kasvatuksen myötä. Metsänkulkija voi nauttia katkeamattomista poluista ja luonnollisesti vaihettuvista eri käsittelyvaiheiden metsistä. Sopivasti väljennetyt puustot tuottavat runsaasti marjaa ja sieniä ja tutut retkimetsät säilyvät hakkuista huolimatta.

Riistaeläimistä etenkin metsäkanalinnut hyötyvät suuresti jatkuvasta kasvatuksesta. Varvikot ja puuntaimien muodostama alikasvos tarjoavat poikueille ravintoa ja suojaa ja jatkuva puustoisuus säilyttää soidinalueet. Taimitiheikköjen ja väljempien puustojen vuorottelu luovat otollisia soidinpaikkoja ja kokonaisuutena sopivaa elinympäristöä niin pyylle, teerelle kuin metsolle.

Jatkuvan kasvatus mahdollistaa rikkaan metsäluonnon ylläpitämisen talousmetsissä. Monipuolisten hakkuumenetelmiemme myötä syntyvä metsämaisema mukailee luonnonmetsiä, joille on tyypillistä puustojen erirakenteisuus ja jatkuva peitteisyys sekä vanhojen puiden esiintyminen.

Luonnonmetsille ominaista lahopuuta lisäämme metsissämme jättämällä hajanaiset tuulenkaadot korjaamatta ja katkomalla vähäarvoisia puita pökkelöiksi hakkuiden yhteydessä. Pysyviksi säästöpuiksi jätämme komeita eri lajien puuyksilöitä ja -ryhmiä. Erityisen arvokkaat luontokohteet kuten lähteet ja purot säilyvät jatkuvan peitteisyyden ansiosta.  Näillä toimin synnytämme ja ylläpidämme luontaisia metsäelinympäristöjä, joihin metsälajimme ovat sopeutuneet ja jotka ovat edellytys niiden säilymiselle.

Tavanomaisen metsänkäsittelyn ylläpitämä metsämaisema avohakkuineen, taimikoinen ja yksitoikkoisine puustoineen on kaukana niistä maisema-, virkistys- ja luontoarvoista, joita metsäluontomme voi järkevämmin hyödynnettynä tarjota. Liittymällä Yhteismetsä Tuohen osakkaaksi, poikii sijoituksesi hyvän tuoton lisäksi viihtyisämpiä ja luonnoltaan rikkaampia metsiä sinun ja jokamiehen iloksi!